Witamy na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Wilanów”"

Jest nam bardzo miło powitać Państwa na stronie internetowej Spółdzielni Osiedle Wilanów. Gorąco zachęcamy do częstych odwiedzin nowych i „starych” bywalców.

Mamy nadzieję, że pozwoli ona Państwu przyjrzeć się bliżej temu, co aktualnie robimy, z czego jesteśmy dumni i jakie mamy plany na przyszłość.

Wierzymy również, że informacje tu zamieszczone zachęcą Państwa do aktywnego uczestniczenia w życiu Spółdzielni i zachęcamy do zgłaszania wszelkich spostrzeżeń i uwag, które pozwolą nam udoskonalić metody zarządzania i podnieść komfort mieszkania na osiedlu.

Na stronie znajdą Państwo ogólne informacje i ogłoszenia dla wszystkich zainteresowanych oraz dokumenty wewnętrzne Spółdzielni, które są udostępniane uprawnionym osobom po zalogowaniu.

Login i hasło można otrzymać wysyłając zgłoszenie mailowe na adres: sekretariat@smoswilanow.pl

Życzymy miłej lektury!

Zarząd i Zespół Pracowników

SM „Osiedla Wilanów”

Aktualności

W dniu 28 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”.

Głównym punktem porządku obrad było omówienie i przyjęcie rozliczeń z tytułu przychodów i kosztów zmiennych i stałych podgrzania wody, przychodów i kosztów zimnej wody i wody technologicznej za II półrocze 2022 r., oraz przychodów i kosztów za centralne ogrzewanie i gaz za rok 2022. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie zatwierdzenia miesięcznych zaliczkowych stawek opłat na koszty stałe za podgrzanie wody oraz w sprawie zatwierdzenia miesięcznych zaliczkowych stawek opłat za gaz. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Zarządu na II kwartał 2023 r.

Zarząd przedstawił sprawozdanie finansowe Spółdzielni oraz sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2022. Sprawozdanie wykazało bardzo dobrą sytuację finansową Spółdzielni oraz sporą wypracowaną nadwyżkę bilansową, która zostanie podzielona na Walnym Zgromadzeniu zaplanowanym na czerwiec br.

Ważnym tematem omówionym na posiedzeniu były działania podjęte przez Zarząd oraz plan dalszych prac związanych z uzyskaniem i wykorzystaniem dofinansowania instalacji fotowoltaicznych na budynkach  mieszkalnych Spółdzielni. Podjęto prace mające na celu analizę opłacalności takiego przedsięwzięcia i możliwości techniczne jego realizacji. Obecnie składane są wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie grantu OZE dla wszystkich budynków Spółdzielni. Temat szczegółowo zostanie przedstawiony przez Zarząd na spotkaniach sprawozdawczych z Mieszkańcami.

Członkowie Rady Nadzorczej powołali dwie komisje: komisję ds. Veolii i BES oraz komisję Statutową, której zadaniem będzie analiza propozycji zmian Statutu i poprawek zgłoszonych przez Członków Spółdzielni, jak również analiza potrzeby wprowadzenia zmian innych zapisów. Wprowadzone zmiany w Statucie zostaną przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej zgłosili niezbędne poprawki do regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania pracowników Spółdzielni oraz instrukcji kancelaryjnej.

Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni i dostępne dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu.

W dniu 20 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej SM „Osiedle Wilanów”.

Jeden z punktów porządku obrad dotyczył kwestii problemu parkowania na osiedlu oraz planu remontów na parkingach społecznych. Zarząd przedstawił propozycje rozwiązania powstałego problemu parkowania wzdłuż ul. Resorowej omawiane na spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Wilanów. Na ten moment Urząd Dzielnicy może rozpatrzyć opcję organizacji ruchu na pasie chodnika, o ile Spółdzielnia wydzieli część przyległego terenu zielonego. Czyli na wysokości budynków Sobieskiego 6 i 10 miałyby się znaleźć miejsca parkingowe.  

Dla Mieszkańców tych budynków jest to propozycja praktycznie nie do przyjęcia i zmieniłaby drastycznie charakter terenu z zielonego o funkcji rekreacyjnej w parkingi na kilkadziesiąt samochodów. Zarząd Spółdzielni oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej wnieśli rozważenie drugiej opcji, czyli organizacji ruchu na tym pasie polegającej na utworzeniu strefy zamieszkania, w której mogliby poruszać się piesi i mogłyby parkować samochody zgodnie z przepisami. Urząd Dzielnicy ma podjąć także analizę tej opcji.

Zarząd przedstawił szczegółową informację z podjętych działań oraz plan prac związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na dachach budynkach mieszkalnych Spółdzielni z wykorzystaniem dofinansowania w wysokości do 50% wartości realizacji inwestycji. Podjęto działania mające na celu analizę opłacalności takiego przedsięwzięcia i możliwości techniczne jego realizacji. Planowane jest wykonanie instalacji o mocy, która pokryje zapotrzebowanie budynków w energię elektryczną potrzebną do obsługi części wspólnych tj. oświetlenia, dźwigów i pracy pomp węzłów cieplnych o ile pozwolą na to warunki techniczne montażu, w szczególności układ dachu . W obecnej chwili trwa wybór projektanta instalacji na poszczególne budynki oraz przygotowanie materiałów do złożenia stosownych wniosków o dofinansowanie inwestycji zamontowania instalacji fotowoltaicznych na wszystkich 17 budynkach mieszkalnych.   

W związku z wprowadzoną decyzją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od dnia 1 marca br. ulegają zmianie zaliczkowe stawki opłat za zimną wodę i ścieki. Stosowne informacje o zmianie opłat zostaną przekazane mieszkańcom do końca lutego br. 

Przedyskutowano także przedstawiony przez Zarząd projekt Regulaminu zasad utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenie osiedla. Regulamin został opracowany przy udziale powołanej przez Radę Nadzorczą Komisji ds. zieleni.

Na wniosek Zarządu parkingu społecznego, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia od dnia 01.03.2023 r. nowych stawek opłat za używanie miejsc postojowych na parkingu nr 5 przy ul. Goplańskie/Resorowej. 

Komisja Rewizyjna omówiła projekty dwóch nowych regulaminów: Regulamin Funduszu Inwestycyjnego oraz Regulamin Referendum. Prace nad regulaminami trwają, na obecnym etapie Rada wprowadziła kolejne propozycje zmian oraz podjęła decyzję o przekazaniu propozycji regulaminów do konsultacji KDM-om nieruchomości. Prace będą kontynuowane i zostaną omówione na następnym posiedzeniu w marcu.

Uchwały oraz protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni i dostępne dla Członków Spółdzielni po zalogowaniu.

Szanowni Mieszkańcy,

Serdecznie dziękujemy Państwu za bardzo aktywny i liczny udział w ogólnopolskiej akcji złożenia  petycji z żądaniem dopłat do centralnego ogrzewania dla mieszkańców  Spółdzielni Mieszkaniowych, wspólnot i TBS-ów, koordynowanej przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami (IGN).

Pragniemy poinformować, że pod petycją podpisało się, aż 563 Mieszkańców Spółdzielni.

Dziękujemy również przedstawicielom Komitetów Domowych Mieszkańców, którzy z dużym zaangażowaniem współdziałali z Mieszkańcami i Zarządem Spółdzielni w tej akcji.

Jeszcze raz, serdecznie dziękujemy.

Zarząd SM „Osiedle Wilanów”

SZANOWNI MIESZKAŃCY

W ZWIĄZKU Z ROSNĄCĄ LICZBĄ ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W WOJ. MAZOWIECKIM

ORAZ WŚRÓD PRACOWNIKÓW SPÓŁDZILENI

W TROSCE O ZDROWIE NAS WSZYSTKICH ZALECAMY NOSZENIE MASECZEK

NA TERENIE BIURA SPÓŁDZIELNI  

SM Osiedle Wilanów

Dane kontaktowe

ul. Niemirowska 1 lok. 4
02-921 Warszawa
NIP: 525-000-63-25
Tel/fax 22 8426471
e-mail: sekretariat@smoswilanow.pl